A New Impulse to the Dispute Resolution in the Turkish Insurance Sector – Mediation (Quest: Suat Dolu)

Mediation globally has been stood out as a preferred resolution method and used effectively for many years for disputes those such as arising from disagreements of consumers, arising from the contracts, arising in family or between neighbors. In Turkey, Mediation has recently been introduced as an alternative dispute resolution by the enactment of Law on Mediation of Civil Disputes numbered 6325 and dated 7.6.2012. Pursuant to the introduction of such Law, first certified Mediators has started their duty in 2013 and the implementation has been coordinated by the ‘’Head of Department for Mediation’’ established within the body of Directorate General for Legal Affairs of Ministry of Justice. 

In a nutshell, Mediation can be defined as a method for ‘Alternative Dispute Resolution’ where both parties to the dispute can win at the end of the process. Parties develop their own solutions before the Mediator and govern the process together. In other terms, parties are completely free to start the process, continue, reach to a compromise and end the process. The process of Mediation is conducted with the active participation and consent of the parties in a complete private and confidential way and in a manner not affecting trade relations. Mediator facilitates the communication between the parties and provides systematic communication methods to enable parties to reach compromise.

One of the pre-conditions of being a Mediator in Turkey is to be a graduate from the Faculty of Law and having 5 years of experience. For this reason, the Mediator, as an impartial and independent lawyer, can manage the negotiations fairly. The Mediator does not determine what is just and unjust; but rather s/he is trying to assist the disagreement to be resolved between the parties at the fastest and least cost suitable for the equal benefit.  According to the data from the Ministry of Justice, up to date, %90 of the disputes referred to Mediation have been resolved successfully. Among these disputes, majority of them have been resolved in only one day. According to this data, it is easy to presume that, Mediation will develop rapidly and effectively in Turkey in the upcoming years.

The Mediation method also comes to the forefront as one of the ways in which the burden of the Courts can be alleviated. One of the most important developments in this regard is that, Mediation has become a cause of action by 01.01.2018 in the Labor Courts for the labor cases arising from labor claims, compensation and reinstatement claims related to employee-employer relations. According to the data from the Ministry of Justice, about 500.000-700.000 files per year will be executed through Mediation and will be resolved in a very short time. As a result, the burden of the Courts will be alleviated and related disputes will be resolved in a much shorter time than a trial in courts.

Mediation also comes to the forefront in resolving the disputes in the insurance sector as an alternative and rapid method. Although it is a new concept for the sector in Turkey, corporate insurance companies have already begun to use the Mediation process in the resolution of disputes in many different areas. As it is known, the dispute files cause uncertainties for the insurance companies as arbitration and court proceedings take long time. Therefore, providing an independent and quick resolution to disputes through the method of Mediation provides important benefits for the insurance companies. It should be noted that, it is very important to select the suitable file as well as the application time in order to ensure prompt resolution of the dispute by Mediation. For example, for the disputes arising from the insurance contracts, insurance company should direct the relevant file to the Mediator before applying for arbitration or court paves the way for effective and quick resolution.

As it is well known, the main point of the disputes between the insurance companies and the victims in claims of depreciation, disability compensation and lack of support compensation, which constitute a large proportion of the applications submitted to the court and insurance arbitration, is the difference in the method of calculating the compensations mentioned within the framework of the law and the Court of Cassation decisions. However there is a possibility for the parties to meet and reach to a common understanding in a much quicker manner in these disputes and that is through Mediation.

In subrogation claims, for example, where the insurance company is in the position of the creditor, the parties can meet at a common point instantaneously and resolve the disputes about determining the amount that has to be recourse as the insurance company has the initiative to make a discount on the amount or decide for the amount to be paid in instalments, through Mediation.

Mediation is a highly effective dispute resolution method when there is a disagreement resulting from the insurance policy between the insured and the insurance companies, as well.

Professional companies worldwide have established Mediation Centres which are usually specialised in specific areas to carry out Mediation activities and have equipped the centres with meeting rooms for the parties, support services, catering services etc. In Turkey, most of the existing law firms do not always provide all the appropriate physical requirements such as meeting rooms meeting international standards with regards to confidentiality and secretarial services. Moreover, since the opportunities that can be offered by the Ministry of Justice are limited, it is obvious that there is a need for the professional Mediation facility centres that are specialised in the field of Mediation to expand. In response to this demand, specialized professional Mediation Centres meeting international standards, have been already been established in big cities.

Although Mediation in Turkey is relatively new in comparison to the examples in the World, it is becoming widespread at a great pace. Mediation has toweringly been promoted pursuant to the targets for Improvement of Alternative Dispute Resolution Methods in Civil Disputes which is included in the Strategical Plan 2015-2019 of Turkish Ministry of Justice and is contributed to a large extent to the resolution of the disputes very quickly and with a lesser cost. For this reason, it will be to the point to state that Mediation will increasingly become widespread and be used effectively in all sectors including insurance sector, in Turkey.

Suat Dolu,

*Medyan DRC

Tel: 0(850) 277 23 00

*Medyan DRC is a subbrand of Fu Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.

Sigorta Sektöründeki Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk (Konuk Yazar: Suat Dolu)

Arabuluculuk, dünyada tüketici anlaşmazlıkları, sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar, ailevi ya da komşuluktan doğan uyuşmazlıklar gibi birçok konuda tarafların çözüm tercihi olarak ön plana çıkıyor ve uzun yıllardır etkin bir biçimde kullanılıyor. Türkiye’de ise 7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları arasına katılmış bulunuyor. Bu düzenleme kapsamında 2013 yılında ilk sertifikalı Arabulucular görevlerine başlamış olup, uygulamalar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Arabuluculuk Daire Başkanlığı” tarafından koordine ediliyor.

Arabuluculuk, her iki tarafın da kazanarak masadan kalkabileceği çözümler ile yürütülen “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” yöntemi olarak özetlenebilir. Süreçte taraflar, Arabulucu huzurunda kendi çözümlerini kendileri üretip; süreci birlikte yönetiyorlar. Başka bir deyişle, taraflar sürece başlama, devam etme, anlaşmaya varma ve süreci sonlandırma konularında tamamı ile özgür oluyorlar. Arabuluculuk süreci tarafların aktif katılımı ve rızası ile tamamen özel ve gizli olacak biçimde ve ticari ilişkileri bozmayacak şekilde yürütülüyor. Arabulucu, kişiler arasında iletişimi sağlıyor, sistematik iletişim yöntemleri kullanarak çözüme ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Türkiye’de Arabulucu olmanın ön şartlarından birisi 5 yıllık deneyime sahip Hukuk Fakültesi mezunu olmak olduğu için, Arabulucu, tarafsız ve bağımsız bir hukukçu olarak adil bir biçimde müzakereleri yönetiyor. Arabulucu haklı ve haksızı belirlemiyor; aradaki uyuşmazlığı iki tarafın da eşit menfaatine olacak biçimde mümkün olan en hızlı ve az maliyetli şekilde çözümlemesine yardımcı olmaya çalışıyor. Adalet Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, bu güne kadar yapılan başvurulan uyuşmazlıkların %90’ında çözüm sağlanmış ve Arabuluculuk ile çözümlenen uyuşmazlıkların çoğunluğu yalnızca bir günde çözümlenmiş durumda. Bu verilere baktığımızda Türkiye’de Arabuluculuğun ne kadar hızlı bir biçimde geliştiğini ve ne kadar etkin bir çözüm yöntemi olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Arabuluculuk yöntemi yargının yükünün hafifletilebilmesinin yollarından biri olarak da ön plana çıkıyor. Bu konudaki en önemli gelişmelerden biri ise, 1.1.2018 tarihinden itibaren, İş Mahkemelerinde açılacak olan; işçi-işveren ilişkisinden kaynaklı işçilik alacağı ve tazminat davaları ile işe iade talepli davalarda Arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi oldu. Adalet Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, bu sayede, yılda 500.000-700.000 civarında dosya Arabuluculuk ile çözümlenme yoluna gidecek ve çok kısa zamanda çözüme kavuşacak. Bunun sonucunda hem yargının yükü hafiflemiş olacak; hem de işçi ve işveren mahkemede yapılan bir yargılamaya göre çok daha kısa sürede sonuç almış olacak.

Arabuluculuk, sigorta sektöründeki uyuşmazlıkların çözümü için de alternatif ve çok hızlı bir çözüm yöntemi olarak ön plana çıkıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılsa da, henüz Türkiye’de sektör için çok yeni bir kavram olmasına rağmen, kurumsal sigorta şirketleri birçok farklı alandaki uyuşmazlıkların çözümünde Arabuluculuk yöntemini kullanmaya başladı bile. Bilindiği üzere uyuşmazlık dosyaları, tahkim ve mahkeme süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle, sigorta şirketleri açısından belirsizliklere yol açıyor. Bu nedenle Arabuluculuk yönteminin bağımsız ve hızlı bir biçimde uyuşmazlıklara çözüm sağlaması, sigorta şirketleri açısından önemli faydalar sağlıyor. Bu noktada Arabuluculuk yöntemi ile çözüm sağlanacak dosyanın seçimi ve Arabuluculuk yöntemine başvuru aşamasının belirlenmesi, başka bir değişle zamanının doğru belirlenmesi büyük önem taşıyor. Örneğin, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, tahkim veya mahkemeye başvurmadan önce ilgili dosyanın sigorta şirketi tarafından Arabulucuya yönlendirilmesi, etkin ve hızlı çözümün önünü açıyor.

Bilindiği üzere, mahkeme ve sigorta tahkimdeki başvuruların büyük bir oranını oluşturan değer kaybı, maluliyet tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı taleplerdeki sigorta şirketi ile mağdurlar arasındaki uyuşmazlığın temel noktası mevzuat ile Yargıtay içtihatları çerçevesinde anılan tazminatların hesaplanmasında yöntem farklılıklarıdır. Tarafların bir araya gelmesi sonucu ortak bir anlayışa ulaşılabilme imkânı, bu uyuşmazlıklarda da Arabuluculuk ile çok hızlı sonuç alınabilmesini sağlayabiliyor.

Öte yandan, örneğin rücu dosyalarında, sigorta şirketinin alacaklı durumda olması, rücu edilecek tutarın belirlenmiş olması ve bu tutar üzerinde sigorta şirketinin indirim ya da taksit yapmak açısından inisiyatif sahibi olması nedeniyle, taraflar ortak bir noktada hızlı bir biçimde buluşabiliyor ve uyuşmazlıkların Arabuluculuk ile çözümlenebilmesi sağlanabiliyor.

Benzer şekilde, sigorta poliçesinden kaynaklanan sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki uyuşmazlıklarda da Arabuluculuk son derece etkin bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyada, Arabuluculuk faaliyetleri için profesyonel şirketler tarafından kurulan; taraflara toplantı odaları, yiyecek servisleri vb. destek hizmetleri de sunabilen genellikle belirli alanlarda uzmanlaşmış Arabuluculuk Merkezleri bulunuyor. Ülkemizde ise mevcut avukatlık bürolarının çoğu, gizlilik şartlarına uyacak uluslararası standartlara sahip toplantı odaları, sekretarya hizmetleri gibi tüm uygun fiziksel şartları her zaman sağlayamıyor. Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan imkânların da kısıtlı olması nedeniyle, konusunda uzmanlaşmış kurumsal merkezlerin yaygınlaşması beklenen bir ihtiyaç haline gelmiş görünüyor. Bu ihtiyaca karşılık olarak da kurumsal firmalar tarafından yapılan uluslararası standartlarda Arabuluculuk Merkezleri ve avukatların bir araya gelmesi sonucu kurulan Arabuluculuk Merkezleri faaliyetlerine başlamış durumda.

Arabuluculuk ülkemizde, dünyadaki örnekleri ile kıyaslandığında yeni olmakla birlikte, büyük bir hızla yaygınlaşıyor. T.C. Adalet Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planında yer alan ve Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi kapsamındaki hedefler doğrultusunda Arabuluculuk, yoğun bir biçimde destekleniyor ve uyuşmazlıkların çok hızlı ve daha az masrafla çözülmesine yüksek oranda katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle Arabuluculuğun yakın gelecekte hızla yaygınlaşarak sigorta sektörü dahil tüm sektörlerde etkin bir biçimde kullanılacağını söylemek doğru olacaktır.

Suat Dolu

*Medyan DRC

Tlf: 0850 277 23 00/250

*Medyan DRC bir FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. markasıdır.

OPERASYONEL VERİMLİLİK, SÜREÇ VE BİLGİ İŞLEM KOORDİNASYONU

FU Gayrimenkul kendi deneyimlerinden elde ettiği süreç ve bilgi işlem birlikteliğinin sağladığı operasyonel verimlilik tecrübesini yeni bir “ürüne” dönüştürdü.

Başta banka ve finans kuruluşları olmak üzere, kişi ve kuruluşlara, devredilebilecek iş ve/veya işlemlerinde yaygın avukat ve avukat olmayan uzman ağı ile güvenli, verimli, hızlı ve yenilikçi hizmet sunmak misyonu ile faaliyetlerini sürdüren FU Gayrimenkul, süreç ve bilgi İşlem birimlerinin çalışması ile norm kadro ölçümlerini şirketin yazılımı üzerinden anlık olarak izleyebilecek hale getirdi.

Norm kadro ölçümlerinin manuel veya sistemsel yapılabilmesi için, öncelikle süreç biriminin süreç haritalarını çıkartması, iyileştirme noktalarını tespit etmesi ve sürekli olarak geliştirmeler yapması gerekiyor. Daha sonra Bilgi İşlem ile birlikte anlık norm kadro geliştirmelerine  geçilebiliyor.

Hem söz konusu süreç çalışmalarının yapılmasını, hem de ilgili firmanın yazılımına norm kadro ölçümlerinin taşınmasını, arzu eden diğer firmalar için de yapabilecek alt yapı ve tecrübeye artık sahibiz.

Şirketlerin;

 • Süreç haritası çıkartılması,
 • Gelişme alanlarının belirlenmesi,
 • Norm Kadroların tespiti,
 • Norm Kadro sistematiğinin ilgili şirket yazılımına yerleştirilmesi ve de anlık olarak Şirketin operasyonları için kaç kişilik ekibe ihtiyaç duyduğunun izlenebilmesi,

İşlemlerini Adam/Gün fiyat üzerinden ücretlendirerek yapmaya artık hazırız.

Elde ettiğimiz tecrübe ve birikimi kullanarak bu ürünü ve hizmeti ihtiyaç duyan diğer şirketlere de sağlayalım istiyoruz. Özellikle operasyon ağırlıklı Şirketlerde çok faydalı olabilir. (Arzu edildiği tarihte ilgili Şirket Yöneticilerine sunum yapabiliriz.)

Şöyle ki tam mevcut süreçler ile yüksek kapasiteli ürün ve hizmet sunumu, daha verimli operasyon ile hizmetleri devam ettirmeyi ve anlık olarak tam potansiyeli sağlayacak sayıda (Ne eksik ne de fazla) kadro ile hizmetleri en iyi sonuçlar ile gerçekleştirmeyi sağlayabiliyor.

İhtiyacı olan şirket yetkilileri, şirketimiz ile www.fu.com.tr üzerinden temasa geçebilirler.

Akademi ve İş Dünyası Daha Yakın Çalışmalı

Bir süredir eşimin Doktora çalışmaları kapsamında katıldığı Üniversite kongrelerine ben de eşlik ediyorum. Farklı Üniversitelerden araştırmacıların her biri 15 dakika süren araştırma sonuçlarını anlattıkları sunumları dinlerken de yeni yeni bilgiler ediyorum.

Örneğin,  Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nde katıldığım Kongrede adı geçen Üniversite hoca ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri bir sunumda; Sanayi 4.0 ile artık ekonomilerde “Karanlık Fabrikalar” (Tamamen insansız olacağından aydınlatılmaya gerek olmayan üretim tesisleri) döneminin gelmekte olduğunu öğrendim.

Son dönemin moda trendlerinden Paylaşım Ekonomisi (İnsanların sahip oldukları mal ve hizmetleri başkaları ile paylaşmaları) konusunda da çok güzel bir çalışmayı ise başından sonuna kadar ilgi ile takip ettim.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Doktorasını yapmakta olan Aycan Bul ve danışman hocası Prof. Dr. Süphan Nasır; Paylaşım Ekonomisine dair bir araştırma yaptılar.


Bu alanda Literatürde çok az çalışmadan biri olduğunu sunumdan öğrendiğim, çalışmanın sonuçlarını Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ndeki Kongrede sundular.

Çalışma; Türk ve Amerikalı tüketicileri kapsayan 1.200 kişiyle gerçekleştirilen bir anket ile şekillenmiş.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’ndeki sunumda söz konusu çalışmanın, Türk tüketicilerin araba ve yolculuk paylaşımı hizmetlerine olan tutumlarına ilişkin bulguların sunulduğu ilk Bölümü dinledim.

Kısaca öğrendiğim; Türk tüketicilerinin Paylaşılmakta olan araç veya yolculuk hizmetlerine ilişkin çok hassas oldukları bir kaç konu var ki; yatırımın geleceğini etkileyebilir.

Türkiye’de paylaşım ekonomisine dayalı faaliyette bulunan (Uber, Bla-Bla Car, Volt, Yo-Yo, Zip Car vb gibi) veya bulunmak isteyen yeni yatırımcılar bu çalışma sonuçlarında yer alan hususlara uygun bir pazarlama stratejisi, politikası ortaya koymazlar ise ticari başarıya ulaşmaları ya çok zor ya da çok zaman alacak gözüküyor.

(Çarpıcı sonuçları merak edenler yakında Bilimsel mecralarda yayınlanacak çalışmayı okusunlar diye öneririm.)

Katıldığım seminerlerde bir defa daha gördüm ki İş Dünyası ve Akademik Dünya daha yakın çalışmalılar. Tıpkı Global Ölçekli firmalarda bizzat şahit olduğum, örneklerde olduğu gibi.

KONUT SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE SİGORTA ÇÖZÜMÜ

Geçtiğimiz günlerde Almanya’dan konuklarımız oldu. Görüşmenin bir kısmında Almanya’da sigorta şirketlerinin de konut kredisi (mortgage) verdiklerini; Bankaların konut kredilerinden farklı olarak daha uzun vadeli (20-25 yıl) konut kredisi verdiklerini duyunca eski sigortacı ve son dört yıldır da Gayrimenkul Sektöründe yer alan biri olarak heyecanlandım.

Çünkü;

TUİK verilerinin aynı metot ile tutulmaya başlandığı 2012 yılından beri Türkiye’de konut satışları düzenli olarak artıyor.

TOPLAM
Yıl Toplam İpotekli satışlar Diğer satışlar
2017/8 890.430 322.693 567.737
2016 1.341.453 449.508 891.945
2015 1.289.320 434.388 854.932
2014 1.165.381 389.689 775.692
2013 1.157.190 460.112 697.078

Konut ve daha genel adlandırılması ile İnşaat Sektörü’ndeki büyümenin Ülke ekonomisindeki diğer pek çok sektörü de hareketlendirdiğini artık hepimiz çok iyi biliyoruz.

Ekonominin inşaat sektörü vasıtasıyla büyümesine devam etmesine dönük Hükümet teşviklerini de takip ediyoruz. Örnek: Harçların %2 den %1.5’a çekilmesi, belirli bir tutarın üzerinde Türkiye’den gayrimenkul alanlara oturma izni ve sonrasında vatandaşlık verilmesi, KDV indirimleri, konut kredisi faizlerinde aşağı yönlü teşvikler vb. gibi.

  Toplam İpotekli satışlar Diğer satışlar
2017/8 890.430 322.693 567.737
2016/8 826.893 261.298 526.034
  7,68% 23,50% 7,93%

Not: Söz konusu teşviklerin bir kısmı geçici süreli idi ve bazılarının süreleri doldu. Ayrıca her bir teşvikin Bütçeye farklı maliyetleri de oluyor.

Ama özellikle Hayat Sigortası Şirketleri ve de Emeklilik Şirketlerinin topladıkları fonlar ile gerek hayat ve emeklilik sistemine giren kendi müşterilerine ve gerekse Bankaların sağladığı kredi vadesinden (maksimum 10 yıl) daha uzun vadeli konut kredisi verebilmesi fikri, acaba konut ve inşaat sektörü için KGF kredileri benzeri yeni bir canlılık, hareketlilik getirir mi?, diye düşündüm. Hem ilave teşvike gerek kalmaz, hem de ekonominin dinamo özelliği taşıyan ve kendisinden farklı pek çok diğer sektörü hareketlendirebilecek inşaat sektörünü canlandırabilir.

 

Kamu Kurumları Bilgi İşlem Altyapısının Koordinasyonu

Hangi sektörde olursa olsun, bu dönemde yeni bir şirkette göreve başladığımda hemen üzerine gittiğim ve en azından belli bir seviyeye gelinceye kadar birebir takip ettiğim ilk gündem maddem, o Kurumun Bilgi İşlem alt yapısı olmuştur.

Düzgün bir bilgi işlem altyapısı denilince hemen aklıma;

 • Şirket’in modern iş yapış tarzına uygun, mümkün ise kaynak kodları (source code) Şirketin mülkiyetinde ve geliştirilmeye açık bir ana yazılımının (software) olması,
 • Ön tarafta şirketin görünen yüzü olan ve ana yazılım ile tam entegre bir internet sayfası (web sitesi) olması,
 • Belki de bugün için en önemlisi,  hem ana yazılım, hem de internet sayfası ile entegre bir mobil uygulaması, olmasıdır.

Ne zaman ilk internet sayfası tasarımları hayata geçse, belki de hemen nihai sonuca ulaşılacağı büyük beklentisi ile bana sanki ortaya çıkan çok basit bir geliştirmeymiş gibi gelse de, ilk aşamada öyle olmuyor. Ne zaman ki bu internet sitesi ile ana yazılım entegre edilerek birlikte çalışmaları ve nihai kullanıcının günlük hayatını olumlu yönde etkileyen çalışmalar tamamlanıyor işte o zaman, başlangıçta çok basit gözüken geliştirmenin, “ne kadar fazla hayata dokunduğunu, şirketin iş yapış şeklini ne kadar kolaylaştırdığı ve verimli kıldığını” görüyorum.

Bugünlerde Kamu’nun farklı birimlerinde de hızlı bir Bilgi İşlem yatırımı olduğunu görüyor ve Ülkem adına bundan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni düzenlemeler, vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıran geliştirmeler gördükçe de mutluluğum daha da artıyor.

Bununla birlikte, birden fazla kamu kurumunun kendi içinde bilgi işlem alt yapısına dayalı geliştirmeler söz konusu olduğunda ise sıkıntıların baş gösterdiğini görüyorum.

Bunun bir örneği de şu anda mevzuatı yakın zamanda düzenlenen Taşınır Rehni işlemlerinde yaşanıyor. Şöyle ki Taşınır Rehni işlemleri Türkiye Noterler Birliği tarafından gerçekleştiriliyor/gerçekleştirilecek. Fakat, mevzuatta sıralanan çok sayıda farklı çeşit “varlık (menkul)” Taşınır Rehni’ne konu olacağından, işlemlerin sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilebilmesi için farklı kurumların (kamu ve yarı kamu) bilgi işlem alt yapılarının birbirleri ile “konuşmaları” (entegrasyonları)  gerekiyor.

Örnek: Noterler Birliği bilgi işlem alt yapısı ile Merlis’in entegrasyonu gerekiyor. Bunun dışında da; araç rehinleri için farklı, kayıtlı ağaçlar için farklı, tarım araçları için ve iş makinaları için (vb. gibi) farklı bilgi işlem sistemlerinin birbirleri ile konuşmaları gerekiyor ki işlemler sağlıklı sürdürülebilsin.

Ama, fiili uygulamanın başladığı 01.01.2017 tarihinden bu yana 3 ayı aşkın bir zaman geçtiği halde henüz söz konusu sistemler birbirleri ile sağlıklı şekilde “konuşur” vaziyete getirilemediğinden Taşınır Rehni işlemleri çok yavaş gerçekleştirilebiliyor ve beklendiği hızla büyüyemiyor.

Bu örnek en son yaşanan örnek. Ve bu örnekten baktığımda acaba “Kamu içerisinde Bilgi İşlem sistemlerinin ortak bir yazılım diliyle yazılması, elbette gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak, birbirleri ile entegrasyonlarının koordine edilmesi”, belki de en önemli alt yapı yatırımlarından bir tanesi olarak görülüp, bunun için ayrı bir Birim oluşturulsa mı diye düşünüyorum. Ülkemin gelişimi ve vatandaşların hızlıca Kamu Hizmetlerinde faydalanmalarını sağlamaya dönük olarak bu konunun hızla ele alınması gerekli diye düşünüyorum. (Eğer böyle bir Birim-Kurum varsa da, varlığından ben haberdar değilim.)

Taşınır Rehni Ekspertizi, Sigorta Eksperlerinin Konusu

Son günlerde Bankacılık Sektörü gündeminde yeni bir konu var. Taşınır Rehni.

Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimindeki aşağıdaki problemlerin çözümüne dönük bir düzenleme yakın zamanda hayata geçti.

 • Bankacılık Sisteminde taşınırların teminat olarak kullanılmasının sınırlı olması,
 • Buna mukabil KOBİ’lerin varlıklarının çoğunun taşınır varlıklar olması,
 • Taşınır varlıklara ilişkin mevzuatın bugüne kadar parçalı bir yapıda olması,
 • Taşınır varlık kayıt sisteminin parçalı olması,

20.10.2016 tarih ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun’u kabul edildi ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu Kanun ile menkuller de teminat vasfı kazanarak, özellikle KOBİ’lerin kredi kuruluşlarından kaynak bulmasının önünün açılması hedefleniyor.

Öncelikle Taşınırların ortak bir sicil sisteminde takip edilmelerinin sağlanmasına dönük olarak TARES (Taşınır Rehin Sicili) adı verilen bir Sicil Sistemi oluşturuldu.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Değer Tespiti ve Ekspertiz ile ilgili ifade şu şekilde yer alıyor:

 • Rehne konu taşınırın değerinin tespiti amacıyla ekspertiz hizmetinden yararlanılabilir.
 • Ekspertiz hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerde aranacak nitelikler ile yetkilendirilecek bu kişilere ilişkin diğer hususlar yönetmeliklerle belirlenecektir.

Hali hazırda bankalar veya kredi kuruluşları adına taşınmaz ekspertiz-değerleme raporları SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme firmaları aracılığı ile yapılıyor. Ancak bu kurumların asıl uzmanlık alanları Gayrimenkul değerlemesi alanında.

Taşınır Rehni kanununa konu ise menkullerdir. Araç plakasından, iş makinalarına, tarım makinalarından, marka haklarına kadar geniş bir silsilede…

Hazine Müsteşarlığı nezdinde lisanslı sigorta eksperleri, tam da bu konuda çok uzun bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahipler. Sigorta poliçesinin hazırlanması öncesinde yapılan “kıymet takdir raporları” tam da bu alana fazlası ile hizmet edebilecek bilgi, belge, tecrübe ve donanıma sahip olduklarını gösteriyor. Söz konusu emtianın hasar sonrasında hasar tazminatının tespiti amacıyla ayrıca değerlendirilmesi de, gerek fiziken ve gerekse muhasebe kayıtları üzerinde sigorta eksperlerinin tecrübelerini iyice parlatıyor.

Üstelik taşınır rehni ile sigorta sektörüne de ciddi yeni sigortalanabilecek değer ortaya çıkacaktır.

Benim görüşüm; Sigorta sektörü, düzenleyici kurumlar ve başta sigorta eksperleri bu alandaki tecrübelerini mutlaka yeni Taşınır Rehni sürecinin hizmetine sunmalıdır.

Banka Teftiş Kurulu Kökenli Hasar Liderleri

Hayat Dışı Sigorta Sektörü’nde 4 şirketin hasar birimlerinin liderliğini Garanti Bankası Teftiş Kurulu kökenli arkadaşlar yapıyor.

Garanti Bankası Teftiş Kurulu hem giriş sınavlarında aradığı yüksek yetkinlikler ve hem de bünyesinde görev yapan müfettişlere pratik ve teorik pek çok eğitimi bir arada veren, önemli bir yönetici havuzudur.

Sadece Garanti Bankası üst yönetiminde değil finans sektörünün pek çok kilit yönetim kadrosunda bu okuldan yetişmiş, güvenilir ve yüksek performanslı kişiler görev yapmaktadır. Gerek birbirinden çetrefilli sorunların çözümünde ve gerekse çok farklı bir skalada insanlar ile birlikte çalışma tecrübesinin edinilmesinde ve de bankacılık sektöründe sürekli yenilikleri ile tanınan Garanti Bankası gibi bir kurumun kültürünün etkisi ile bu okuldan farklı sektörlere ciddi bir insan kaynağı desteği sağlanmaktadır.

İşe bakış açılarındaki geniş perspektif, bitmeyen yenilik arayışı, yabancı dil yetkinlikleri başta olmak üzere genel teknik donanımları sonucu olsa gerek bugün itibari ile Hayat Dışı Sigorta Şirketleri içerisinde 4 Şirketin Hasar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Direktörü unvanında yer alan arkadaşlar Garanti Bankası Teftiş Kurulu kökenli.

Toplam oyuncu sayısına ve bu şirketlerin sektörde aldıkları Pazar payına baktığımda ağırlıkları sadece görev aldıkları Şirket adeti ile de sınırlı değil.

Ben de bir Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda yetişmiş aday olarak 1998 yılı sonunda sigorta sektörü ile Hasar ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığımda tanışmıştım. Bugünkü durum bana bu nedenle sempatik geldi galiba…

Taze, Lezzetli, Güleryüzlü Bir Tavsiye

Sömestr tatilinden aylar önce kendimize bir şehir (yurt içi-yurt dışı) belirleyip planlarımızı yapıyor ve uçak biletlerimizi erken olduğu için nispeten hesaplı alıyoruz. Bu sene de geleneği bozmadık ve 7 kişilik 2 aileden oluşan ekiple, 3 gece, 4 günlük Barcelona ziyareti gerçekleştirdik.

Bu yazımda Barcelona’nın her yerde okuyabileceğiniz genel turistik bilgilerini değil, farklı bir yer ve mekanını anlatacağım.

Bir süredir gezilerimizde lokal kapalı pazarlara gitmeyi adet edindik. Daha önce tesadüfen bulduğumuz lokal Sebze, et ve balık pazarlarındaki ufak restaurantlarda tattığımız lezzetler çok hoşumuza gitmiş, kendimizi turist gibi değil o bölgenin yaşayanı gibi hissetmiş ve gerçek lezzetleri tatma fırsatı bulduğumuz için  de şanslı hissetmiştik.

Bu defa Barcelona/Ispanya’da, havaalanındaki Turizm Information görevlisi kalacağımız apartman dairesine nasıl ulaşacağımızı bize tarif ederken verdiği tavsiye ile Market’i bulduk.

Mercat Del Ninot adı verilen, İstiklal Caddesi’ndeki Balık Pazarına benzeyen kapalı pazarda; sebze, meyve, peynir, et ve balık çeşitlerinin satışlarının yanı sıra ufak lokantalar bir şef, birkaç servis görevlisi vasıtasıyla hizmet sunuyor ve bar taburelerinde oturarak yemeğinizi yiyebiliyorsunuz.

Bunlardan bir tanesi’ni tesadüfen ve etrafındaki kalabalığa bakarak seçtik ve oturduk. Peixateria Ribera.

Hareketli bir balıkçının sağ arka bölümünü balık ve deniz ürünleri pişirme yerine çevirmişler. Balık ve deniz ürünleri kendi tezgahlarından tartılıp, temizlenip, pişiriliyor ve bar sandalyelerinde servis ediliyor.

Şef Ricardo Altares hızlı, lezzetli ve güzel sunumlu servisleri ile konuklarına ziyafet sunarken, her halinden yaptığı işten çıkardığı yemeğin beğenilmesinden aldığı mutluluk belli oluyordu. Jose ve Sandra isimli servis elemanları da güler yüz ve tatlı dilleri ile kimsenin acıkmasına izin vermeden servislerini büyük bir enerji ile yapıyorlar.

Mürekkepli Deniz ürünleri risottosu, gözünüzün önünde Vog tavada pişirilen sebze garnitürlü füme dil balığı, tazeliği görünüşlerinden belli midyeler, Fransa’dan geldiği söylenen istiridyeler ve üç ayrı cins balıktan yapıldığı ifade edilen mini hamburgerler bizim tatmaya fırsat bulduğumuz lezzetler. Sadece o Bölgeye has kum midyesi, ana yemekler sunuluncaya kadar ikram edilen gümüş balıkları, yine o bölgeye has kırmızı renkli karidesler de tatmak fırsatı bulduğumuz diğer birkaç lezzet oldu.

Diyeceksiniz ki bir günde mi yediniz? bütün bunları. İlk gün o kadar hoşumuza gitti ki, şehrin çok uzaklarından ertesi gün yine aynı markete gittik. Ne yazık ki şef Ricardo kaza yapmış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Mecburen manzarası güzel ama lezzeti Ricardo’nun pişirdiği yiyeceklere yanaşamayacak derecede lezzette başka yemekler yemek zorunda kaldık. 3. Gün yine döndük markete ve neyse ki Ricardo ve sürekli gülümseyen tatlı dilli ekip oradaydı ve bu kez gezimizin de son gün olmasının verdiği çoşku ile biraz fazla yedik. (Şefi ve yemeklerini merak edenlere önerim: instagram’da  “r.altares” i takip edebilirler.)

Bu tür marketlerde yemekler daha lezzetli, malzeme yan taraftaki tezgahtan geliyor ve de fiyatlar benzer kalitede yemekler sunulan restaurantlardan çok daha uygun.

Dördüncü gün dönüş yolculuğumuz sabah olmasa idi yine giderdik. Geziden aklımızda kalan ve bizleri mest eden en güzel anılardan bir tanesi Mercat Del Ninot daki Peixateria deniz ürünleri lezzetleri idi. Bir de Ricardo, Jose ve Sandra’nın tatlı tebessümleri. Tavsiye ederim. Hatta bizim selamlarımızı da iletin…

1.2 Milyon İpotek FU Gayrimenkul Tarafından Tesis Edildi

Kurulduğu 11.09.2005 yılında Banka ve finans kurumlarının üçüncü taraflara devretmek istedikleri iş ve işlemlerinden, ipotek tesisi ve fek işlemlerinin operasyonlarını üstlenmeye başlayan FU Gayrimenkul 2016’nın zor ekonomik ortamında başarılarına yenilerini ekledi.

26 Banka ve 40 Banka Dışı Kuruma, yıl sonu itibari ile 52’si Avukat olmak üzere 109 kişilik kadrosu, tüm Türkiye il ve ilçelerine yaygın 670’in üzerinde avukattan ve uzman diğer personelden oluşan networkü ile, 2016 yılında tarihi bir rekor kırmış ve 2015 yılına göre işlem hacmini %41.21 büyüterek, 230.328 işlem ile yılı tamamlamıştır. FU Gayrimenkul bu güne kadar 1.2 milyonu aşan ipotek işlemini başarı ve güvenle gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktadır.

Aralık 2016 ay sonunda da yine tarihi bir rekora ulaşarak, bir ayda 30.312 işlemi tamamlamış ve 12 yıllık tarihinde aylık bazdaki işlem sayısı rekorunu da kırmıştır.

TUİK verilerine göre Kasım 2016 tarihinde, ipotek teminatı ile satılan her 100 konutun 43 adedinin ipoteği, hizmet verdiği Banka ve Banka Dışı (Bayilik Ağı ile çalışan) kurumlar adına FU Gayrimenkul tarafından tesis edilmiştir.

FU Gayrimenkul ana faaliyetinin yanı sıra:

 • sağlamtapu.com ile hurriyetemlak.com arasındaki işbirliği ile bireylere dönük ve kredi ile bağlantılı olmayan tapu işlemlerinde de ivmelenmesini artırmış;
 • Leasing ve tüketici finansman şirketleri adına Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde sözleşme imzalarının tamamlanması süreçlerinin yönetimi işlem hacmini artırmış;
 • Yeni hizmeti, Sigorta Şirketleri adına bedeni hasarlı kazalara ilişkin Kaza Tespit Tutanağı temini işlemlerinde hizmet verdiği Sigorta Şirketi sayısını 3’e yükseltmiştir.

Ekim 2013 yılı son çeyreğinden bu yana operasyonel mükemmellik hedefleri doğrultusunda, iş ve işlem süreçlerini teknolojiye taşıyan FU Gayrimenkul, sektöründe teknoloji yatırımları ile de rol-model olmuştur.

 • Sektörünün ilk interaktif web sitesi,
 • Her sene 670 Avukatı ve ekip arkadaşlarından gelen taleplere göre güncellenen mobil uygulaması (6. Faz Mobil Uygulama Projesi şu anda geliştiriliyor)
 • 6 kişilik Bilgi İşlem kadrosu ile ihtiyaca göre geliştirdiği çözümler,
 • Pek çok büyük ölçekli firmanın dahi önemini kavramakta zorlandığı, süreç departmanı,

Bu başarının ön plana çıkan örneklerinden bazılarıdır.

Elbette başarıda en önemli pay, gerek çalışanları gerekse de yönetim kadrosunda %50-50 kadın-erkek dağılımının verdiği güçle ekibindir. Performansa dayalı kariyer gelişimi, eğitim programları ve sosyal aktiviteler ile desteklenen İnsan Kaynakları politikaları FU Gayrimenkul, “çalışılması tercih edilen şirketlerden bir tanesi olmuştur.”

2017 yılı için de Vizyonu doğrultusunda yeni iş alanlarına giriş hazırlığı yapmaktadır.