Alacak Sigortalarında Pazar Boşluğu (Market Gap):

Alacak sigortası: Şirketlerin yurt içi veya yurt dışı alacaklarının tamamının ve/veya bir kısmının aşağıda belirlenen risklere karşılık sigorta şirketlerince teminat altına alınması poliçesidir.

 Alacak Sigortaları ile Alıcının;

  • İflas etmesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
  • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
  • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
  • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar,
  • Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali ,

Teminat altına alınmaktadır.

Normal ekonomik koşullarda kredi sigortası şirketlerince şirketlere dönük tesis edilen kredi sigortası limitlerinin; ekonomik dalgalanmalarda alacaklılara ait ekonomik verilerde bir kötüleşme olmaksızın tamamen sigorta şirketinin ticari kaygıları ile, bu sistemik riske karşı önlem olarak, firma limitlerinin kısılmasına ise Pazar Boşluğu (Market Gap) adı verilmektedir.

Bazı Avrupa ülkelerinde,  Pazar Boşluğunun ortaya çıkması durumunda, içerisinde kamunun da hissedar olarak bulunduğu sigorta şirketleri, firmaların kriz öncesi limiti ile kriz sonrası limit arasındaki farkı sigortalamakta ve ekonomik krizin daraltıcı etkisinden şirketlerin kurtarılmasını sağlamaktadırlar.

 Örnek: X Kredi Sigortası firması tarafından toplam alacakların %30’una kadar limit tesis edilen bir firmanın kriz döneminde limitinin, %10 a çekilmesi durumunda, aradaki %20’lik kısım Pazar boşluğu oluşturmaktadır. Bu kısım Kamu tarafından kurulacak Alacak Sigortası şirketi tarafından kapatılabilir.

 Türkiye de de Alacak Sigortalarının  yaygınlaştırılmasının zamanı gelmedi mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir